dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Gry i prezentacje Wasze Blogi Fotogaleria Leśnoteka Leśny Przewodnik
HOME  >  Konkursy  >  Regulaminy Konkursów  >  Konkurs „Leśne Impresje”
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Zdjęcie miesiąca – dzieci
Zdjęcie miesiąca – dzieci
Komentarze galerii
messi
2020-06-28 18:53:05
woule nie da się patrzeć

messi
2020-06-28 18:52:29
jebane gówna te wasze ptaki

gowno20
2020-05-25 19:24:23
stara strona przeterminowana bo z 2010 roku XD pozdro 600 elo benc

messi
2020-05-06 10:41:54
ja jestem na lekcji

messi
2020-05-06 10:40:54
kttybella to ty?

Konkurs „Leśne Impresje”

 Regulamin konkursu fotograficznego „Leśne Impresje

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, które prowadzi Leśny Wortal Edukacyjny www.erys.pl

II. Kategoria tematyczna konkursu

 1. Jury oceni i weźmie pod uwagę wyłącznie prace, których tematem będzie las – jego mieszkańcy, rośliny w nim występujące, zachodzące w lesie zjawiska, ludzie związani z lasem, prace leśne, itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, którzy posiadają konto użytkownika w wortalu www.erys.pl oraz należą do następujących grup wiekowych:
           a. uczniów szkół podstawowych (7 - 12 lat),
           b. gimnazjalistów (12 – 15 lat),
           c. licealistów i uczniów techników (15 – 20 lat),
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez konkursowiczów oraz ich prawnych opiekunów.

IV. Cele konkursu

 1. Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży światem przyrodniczym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 2. Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i ich dokumentowania.
 3. Zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

V. Zasady konkursu

 1.  Konkurs zostanie przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych:
  a. uczniowie szkół podstawowych
  b. gimnazjaliści, licealiści i uczniowie techników.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem wortalu www.erys.pl
 3. Prezentacja prac konkursowych następuje poprzez umieszczenie ich na stronie Leśnego Wortalu Edukacyjnego w module Fotogaleria, w folderze „Konkurs Leśne Impresje 2010/2011”, po uprzednim zarejestrowaniu się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.erys.pl
 4. Przyrodnicze prace fotograficzne należy umieszczać w formacie GIF lub JPG,
 5. Obrazek powinien mieć maksymalnie 600 pikseli szerokości. Rozmiar pliku do 90 kB.
 6. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarno-biała), ale muszą być zapisane w postaci cyfrowej. 
 7. Jeden użytkownika może w jednym miesiącu zgłosić maksymalnie 5 prac.
 8. Uczestnik konkursu rejestrując się na stronie internetowej www.erys.pl oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
 9. Ponadto uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w czasopismach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, na stronie internetowej www.erys.pl oraz www.lasy.gov.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 10. Prace niespełniające warunków konkursu i naruszające prawa autorskie będą usuwane, a uczestnicy dyskwalifikowani.
 11. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych lub niestosownych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia niestosownego zgłoszenia bez podania przyczyny.

VI. Harmonogram konkursu

 1. W konkursie udział wezmą prace nadesłane od 1 września 2010 r. do 31 maja 2011 r. Decydować będzie data przesłania zdjęć na stronę www.erys.pl po uprzednim zakończeniu rejestracji na stronie.
 2. Co miesiąc, począwszy od 1 września 2010 r. do 31 maja 2011 r., będzie wybierana najlepsza praca („zdjęcie miesiąca”) w każdej grupie wiekowej, która zostanie nagrodzona.
 3. 15 czerwca 2011 r. spośród nagrodzonych „zdjęć miesiąca” zostaną wybrane 3, z każdej grupy wiekowej, i nagrodzone.

VII. Kryteria oceny

 1. Ocenie podlegają:
  a. strona artystyczna pracy
  b. oryginalne i wyjątkowe uchwycenie ciekawych momentów życia lasu
 2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.

VIII. Nagrody

 1. Jury biorąc pod uwagę jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów konkursu i przyzna:
  a. co miesiąc tytuł „zdjęcie miesiąca” dla jednego zdjęcia w każdej kategorii wiekowej.
  b. w czerwcu 2010, spośród zdjęć miesiąca, zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w obu kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Dodatkowo, w przypadku nagród rzeczowych o wartości większej niż 760 zł, zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 10 procent sumy wartości nagród rzeczowych – należnej z tytułu podatku od nagrody.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Leśnego Wortalu Edukacyjnego

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.erys.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
 5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). 
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można uzyskać pod adresem: erys@erys.
 9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
© 2006-2020 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij