dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Gry i prezentacje Wasze Blogi Fotogaleria Leśnoteka Leśny Przewodnik
HOME  >  Wasze blogi  >  Regulamin „Mój Las”
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Zdjęcie miesiąca – dzieci
Zdjęcie miesiąca – dzieci
Komentarze galerii
messi
2020-06-28 18:53:05
woule nie da się patrzeć

messi
2020-06-28 18:52:29
jebane gówna te wasze ptaki

gowno20
2020-05-25 19:24:23
stara strona przeterminowana bo z 2010 roku XD pozdro 600 elo benc

messi
2020-05-06 10:41:54
ja jestem na lekcji

messi
2020-05-06 10:40:54
kttybella to ty?

Regulamin „Mój Las”

Regulamin konkursu na leśny fotoblog „Mój Las”

I. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, które prowadzi Leśny Wortal Edukacyjny www.erys.pl.

II. Kategoria tematyczna konkursu

 1. Tematem konkursu jest las, jako złożony, bogaty ekosystem, czynnik kształtowania klimatu Ziemi oraz obiekt ochrony i zrównoważonej gospodarki człowieka. Swoją tematyka obejmuje również ekologię oraz ochronę środowiska. W jego zakres wchodzą również zagadnienia z zakresu pracy leśnika.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów:
  a.
  szkół podstawowych (7 - 12 lat),  
  b. gimnazjalistów (12 – 15 lat), 
  c. licealistów oraz uczniów techników
  którzy posiadają konto użytkownika w wortalu www.erys.pl .
 2. W przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie jest możliwy jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez prawnych opiekunów konkursowiczów.

IV.  Cele konkursu

 1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej.
 2. Rozwinięcie u uczniów umiejętności pozyskiwania wiedzy i korzystania z różnych źródeł multimedialnych.
 3. Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży światem przyrodniczym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 4. Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i ich dokumentowania.
 5. Zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

V. Zasady konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych:
  1. uczniowie szkół podstawowych (7 - 12 lat),  
  2. gimnazjaliści, licealiści oraz uczniowie techników (12 - 20 lat)
 2. Fotoblogi należy zgłaszać do Konkursu  indywidualnie. W tym celu po zarejestrowaniu się na stronie www.erys.pl i założeniu bloga na jego stronach należy wysłać e-maila, na adres erys@erys.pl, z prośbą o jego aktywowanie.
 3. Rozpoczęcie pisania bloga jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Treść fotobloga zgłoszonego do Konkursu  musi dotyczyć tematyki przyrodniczoleśnej. Blogi, które nie spełniają tego warunku, będą usuwane i zostaną zdyskwalifikowane, a autorzy tych blogów wykluczeni z Konkursu.
 5. Blogi naruszające dobre imię innych osób i instytucji, łamiące prawa autorskie, zawierające wulgaryzmy bądź w inny sposób naruszające dobre obyczaje będą dyskwalifikowane i usuwane.
 6. Blog konkursowy musi zawierać treści publikowane najmniej raz w tygodniu w okresie co najmniej 3 miesięcy. Nieaktualizowane blogi nie będą uwzględniane w Konkursie.
 7. Każdy wpis musi zawierać co najmniej jedno zdjęcie i dwa zdania komentarza do niego.
 8. W jednym wpisie można umieścić maksymalnie 5 zdjęć i nieograniczoną ilość tekstu.
 9. Uczestnik konkursu rejestrując się na stronie internetowej www.erys.pl oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycje.

VI. Harmonogram konkursu

 1. Konkurs trwa od do 01.02.2010 r.
 2. 15.06.2009 r. komisja ogłosi laureatów 3 pierwszych miejsc

VII. Kryteria oceny

 1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja blogów i wybranie przez jury 3 najlepszych spośród zaprezentowanych w grupie blogów indywidualnych.
 2. Oddzielna nagroda zostanie również przyznana blogowi, który zdobędzie największą ilość głosów internautów.
 3. Przy wyborze jury na ocenę bloga będą miały wpływ:
 • wrażliwość na życie lasu, chęć odkrywania jego tajemnic i opis doznań związanych z kontaktem z lasem
 • atrakcyjność i własna inwencja – jak najmniej skopiowanych informacji
 • długość pisania bloga
 • ilość oddanych na niego głosów
 • liczba postów
 • objaśnienie terminów nowych lub nieznanych
 • wartościowość tematów na blogu dla osób interesujących się lasem, przyrodą i ekologią
 • aktualność tematów na blogu
 • styl pisania

    4.  Przy głosowaniu internautów na wybór zwycięskiego bloga będą miały wpływ - największa popularność oraz punktowa ocena internautów. 
    
5.  Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora. W skład komisji wchodzą: Małgorzata Czyżewska, Marek Matecki, Anna Pikus
   
6.  Decyzja Komisji jest ostateczna i prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.

VIII.  Nagrody

 1. Komisja wyłoni  laureatów I, II, III miejsca przyznając nagrody rzeczowe.
 2. Internauci wyłonią jeden najlepszy blog.
 3. Dodatkowo, w przypadku nagród rzeczowych o wartości większej niż 760 zł, zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 10%  sumy wartości nagród rzeczowych – należnej z tytułu podatku od nagrody.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 5. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie wortalu.

 IX. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
 2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Administratorem danych jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszaw.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
 7. Dane Finalistów oraz zdobywców nagród głównych Konkursu: imię i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza laureat, informacje o zdobytej nagrodzie zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Zgłaszającego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.erys.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
 5. Ponadto uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii i treści bloga oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w czasopismach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, na stronie internetowej www.erys.pl oraz www.lasy.gov.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii i treści każdą techniką, w tym m.in. drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 6. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne. 
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem: erys@erys.pl

 

 

© 2006-2020 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij